Podané návrhy na zasedání ZO – 21.11.2018

Dne 8.11.2018 jsme na obecní úřad Horní Město podali návrhy, aby byly zařazeny do programu nejbližšího zasedání zastupitelstva obce.

Jedná se o opětovné návrhy, které byly navrženy již v minulém volebním období (2014-2018), avšak nebyly minulým zastupitelstvem obce přijaty:

a/ NÁVRH na změnu jednacího řádu

Původní znění Čl. 8, bod 15, druhá věta – V zápise se vždy uvede počet přítomných členů ZO, schválený pořad jednání ZO, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

Navrhované znění Čl. 8, bod 15, druhá větaV zápise se vždy uvede počet přítomných členů ZO, schválený pořad jednání ZO, průběh a výsledek hlasování, v případě veřejného hlasování jmenovitě a přijatá usnesení.

Jelikož se z důvodu zaměstnání mimo bydliště či na směny, či plnění jiných povinností, nemohou zasedání zastupitelstva obce zúčastnit všichni občané, kteří o to mají zájem, mám za to, že je vhodné, aby se i tito občané pokud budou mít snahu se dozvědět, jak který zastupitel hlasoval, jim toto bylo prostřednictvím zápisu umožněno, pokud jim to nedovolily výše uvedené pracovní či jiné povinnosti.

Všem hlasováním na zasedání zastupitelstva obce předchází seznámení zastupitelů s předmětem hlasování. K dané věci je vedena případně i debata a proto nevidím důvod, proč nezapsat hlasování jednotlivých zastupitelů jmenovitě. Nejde o žádnou výraznou časovou ani technickou komplikaci. Ti, kteří nechtějí, aby bylo hlasování jmenovitě zapsáno, mohou navrhnout, dle jednacího řádu, hlasování tajné.

b/ NÁVRH na zveřejňování aktuálního usnesení ze zasedání zastupitelstva obce v následujícím čísle Hornoměstského telegrafu (dále jen HT), pokud bude dále vydáván starostkou a po dobu 14 dnů po vyhotovení usnesení ve vývěsní skříňce obecního úřadu u autobusové zastávky

Jelikož každý občan obce má ze zákona možnost se na obecním úřadu seznámit, jak s usnesením ZO, tak se zápisem z jednání ZO a jak jsem již uvedl u návrhu na změnu jednacího řádu, tak 21. století neumožňuje všem pracovat tak, aby si každý mohl na úřad pro tyto informace osobně zajít. Za situace kdy v HT, jsou zveřejňovány věci, které obec nemá ze zákona povinnost zveřejňovat, včetně věcí, které se ani netýkají dění v obci, je vhodné zpřístupnění zákonem veřejné informace v HT, i ve vývěsce obce na autobusové zastávce po dobu 14 dní, ke zlepšení informovanosti občanů o věcech veřejných, které není spojeno téměř s žádnými náklady.

c/ NÁVRH na vyhrazení si rozhodování o pronájmu, pachtu nebo výpůjčce hmotné nemovité věci anebo je přenechat jako výprosu, pro zastupitelstvo obce

Z důvodů zúžení korupčního prostoru a ochrany starostky před různými vlivy (lobing, vyhrožování ať přímé či nepřímé atd.), považujeme za moudré, aby si ZO uvedené pravomoce pro sebe vyhradilo hlasováním na zasedání ZO. Jednoho člověka ovlivnit je totiž daleko jednodušší než min. 6 zastupitelů a dále se v minulosti stávalo, že ZO nebylo o pronájmech pozemků apod. předem informováno a tedy nemělo o tomto přehled dříve, než se to objevilo na úřední desce. Navrhované je v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích.

za „NÁŠ DOMOV“   Kamil Mach (zastupitel)

Nejbližší zasedání zastupitelstva obce je datované na 21.11.2018 v 17.15 hod

Na toto zasedání ZO je současným nájemcem podána i  Žádost na odkoupení cca 1/3 téměř více jak 20let „NEPRODEJNÉHO POZEMKU“  v centru obce. Pozemek byl dosud těchto více jak 20 let hájen bývalou starostkou a byl nedotknutelný z důvodu případné výstavby OBECNÍHO DOMU PRO SENIORY. Již není třeba myslet na seniory?!?

1.11.2018 USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 1.11.2018 se potvrdila koalice domluvená pár hodin po volbách a do funkce uvolněné starostky byla zvolena Mgr. Lenka Holešová a do funkce neuvolněného místostarosty pan František Suchý. Obě volby proběhly veřejným hlasováním v poměru     6 pro, 5 proti.

Kvitujeme, že na základě našich námitek na pracovním zasedání, došlo k přepracování jednacího řádu, pro toto ustavující zasedání, a to v tom smyslu, že občané dostali možnost se veřejně k projednávaným bodům vyjádřit.

Nově zvolenému vedení obce gratulujeme a doufáme, že v nových funkcích začnou lépe, než vedli povolební (ne)vyjednávání.

Respektujeme, že nově zvolené vedení obce má velkou podporu u občanů účastnících se veřejných akcí v obci, stejně jako tomu bylo na ustavujícím zasedání. Nerespektujeme však, že tito občané bez udělení slova, tedy proti jednacímu řádu, mohli na tomto zasedání vystupovat a dosavadní starostka jim to na rozdíl od jiných umožnila. Opět máme pocit, že jsme jako občané jedné obce, děleni na kategorie.

Dále se musíme ohradit proti nařčení nového místostarosty, že K. Mach,     R. Šašinka a P. Vašička po minulých volbách pronesli na hasičárně,              kde se slavily výsledky voleb, že s komunisty, kteří měli silný mandát               3 zastupitelů, nikdy nepůjdou, protože R. Šašinka tam totiž vůbec nebyl. Nebude v tom spíše ten traktor, pane místostarosto? A neměl by spíše nový místostarosta uvádět, co na té hasičárně o něm říkali jeho současní koaliční partneři a proč mu nedali už tehdy funkci místostarosty? Nebo proč pak bez jakéhokoliv vyjednávání všichni ti 3 zastupitelé KSČM svými hlasy pomohli zvolit jako místostarostu K. Macha?

Námitka J. Holeše nejstaršího vůči K. Machovi, že co se diví, že nic nemají, že oni (myšleno KSČM) taky měli 5 zastupitelů a taky jim nic nedali, je pak zcela zavádějící, protože K. Mach mluvil o posledních 20-ti letech,              kdy vítězná kandidátka měla vždy starostu. Naproti tomu p. Holeš mluvil o roku 1994 a to je již 24 let. Zejména však v té době bylo K. Machovi 16 let a tedy neměl právo ani volit, ani být volen, tudíž nemohl vůbec, ale vůbec nic ovlivnit.

Na závěr chceme všem zastupitelům popřát zejména odvahu rozhodovat se vždy pouze podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení, které si budou umět před občany obhájit.

,,NÁŠ DOMOV“