Zasedání ZO ze dne 13.12.2018 – náš volební program se uskutečňuje, rozpočtová opatření na kulturu

Na zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2018, byly všechny moje návrhy (změny jednacího řádu, zveřejňování usnesení ve vývěsce i omezení pravomocí starostce) přijaty a dokonce byla navrhnuta i výměna střechy na budově obecního úřadu. Mohli by jsme být spokojeni, neboť značná část NAŠEHO volebního programu je již plněna. Ostatně ,,vládnoucí 6“ žádný konkrétní program neměla, takže jim zatím nezbývá než plnit ten náš. Díky. Od starostky pouze na každém zasedání slyšíme o nějaké její vizi, která je něco jako paní Colombová (nikdo ji nikdy neviděl, ale všichni už o ní slyšeli).

Bohužel byl schválen rozpočet na rok 2019, tak jak ho starostka připravila – tedy bývalá starostka, přičemž současná řekla, že výdaje kopírují předchozí rozpočet. Můj návrh, aby na opravu silnic byl navýšen rozpočet z 200.000Kč (na opravdové opravy je jen 100.000Kč, ostatní je na pasport) na 300.000Kč, a to z paragrafu ostatní záležitosti kultury, nebyl přijat. Přičemž v paragrafu ostatní záležitosti kultury bylo navrženo 400.000Kč a dne 27.02.2019 si starostka tuto kapitolu navýšila ještě o dalších 50.000Kč. Proti mému návrhu vystoupila předsedkyně kulturní komise (Mgr. Kulhánková) s tím, že oni mají komisi a pro svou činnost potřebují finance a že dříve ještě v před předešlém zastupitelstvu to bylo financováno z dotací, ale ty už na to nejsou. PŘESNĚ TAK. Dotace už na to nejsou, tak si nemůžeme hrát na kulturní „pupek“ okresu a koupit za peníze, které patří MÍSTNÍM občanům, zábavu a občerstvení pro cca 2 tisíce přespolních (hody), když máme děravé silnice, rozpadající se chodníky, seniory bez seniortaxi, rodiče, kteří mají problém zaplatit místním dětem lyžařský výcvik ve školce či škole, katastrofální stav obecních bytů, střech na obecních budovách a před sebou výstavbu nové čističky odpadních vod bratru za cca 21.500.000Kč, podle toho za kolik se stavba na konec vysoutěží. Zatím nám na ni nabídli dotaci ve výši cca 13.700.000Kč. Zbytek jde za obcí. Další argument starostky jak bývalé, tak současné, že v tom paragrafu ostatní záležitosti kultury jsou i životní jubilea, vítání občánků, MDŽ, dětský den, pak bylo trapné zakrývání skutečnosti, že těch pár drobností pro doslova pár dětí za rok i pár jubilantů, včetně MDŽ, dalo dohromady pouze necelých 12 % z uvedené celkové částky v roce 2018. Toto bude rozvedeno v samostatném článku, neboť jsem si ve čtvrtek dne 21.02.2019 zažádal o účetní doklady k tomuto paragrafu za rok 2018. Hned v pátek 22.02.2019 se pak doručovaly zastupitelům pozvánky na pracovní poradu, kde byl jedním z bodů najednou i rozpočet na hody. Výše uvedené jen dokazuje, že za peníze které se mají investovat do místních lidí se naše I. kategorie občanů, a bývají mezi nimi i přespolní, opět navleče do kostýmů, koupí alespoň tři kapely, zřídí si VIP stan s lepším pitím a to stůj co stůj. Taky jsem tam před 5 a více lety býval (pomáhal jsem s organizací). To ale hlavně starostka tvrdila, jak uvedla i Mgr. Kulhánková, která už tehdy byla v zastupitelstvu, že na to vše byly dotace a já to starostce věřil, nebyl jsem zastupitel a neměl důvod po tom pátrat. Možná však na pracovní poradě dne 28.02.2019 změnili názor, i když po navýšení tohoto paragrafu v rozpočtu jen den před touto poradou o dalších 50.000Kč, tomu moc nevěřím. Nebo se alespoň rozhodli, ty peníze investovat převážně do místních občanů.

Ke schválenému rozpočtu je pak třeba uvést, že zastupitelstvo, přes můj odůvodněný nesouhlas, schválilo starostce provádět rozpočtová opatření ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtu do výše 100.000Kč. To znamená, že starostka si může sama svévolně přesouvat peníze do výše této částky v rozpočtu na jednotlivé paragrafy, jak se jí zlíbí a nemusí mít souhlas ZO. Moje argumentace spočívala v uvedení skutečnosti, že schválený rozpočet za rok 2018 v paragrafu ostatní záležitosti kultury ve výši 420.000Kč se nakonec vyšplhal na 536.500Kč a to téměř bez zásahu zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo pouze navýšení o 20.000Kč, jelikož šlo o dar LANDEKu přímo na Hornické dny. Vše ostatní bylo navýšeno pouze rozpočtovými opatřeními starostky! Ta měla zastupitelstvem schváleno provádět rozpočtová opatření ve výdajích do výše 50.000Kč. Takže si udělala nejdříve rozpočtové opatření starostky na přidání 50.000Kč, pak na přidání 36.000Kč, pak na přidání 5.000Kč, pak nová starostka na přidání 4.500Kč a ještě na přidání 1.000Kč. No a máme z toho navýšení jednoho paragrafu ne o max. 50.000Kč, jak by si každý logicky myslel, ale o neuvěřitelných 116.500Kč! Ještěže ta opatření nedělala každý den, kde by to mohlo skončit? A současná starostka? Ta to může touto logikou sázet po 100.000Kč klidně každý den. Ptám se tedy k čemu zastupitelstvo schvaluje rozpočet? K čemu zákonodárce svěřil zákonem právo rozhodovat o rozpočtu zastupitelstvu, když pak fakticky na něj nemá téměř vliv? Rozpočet na rok 2019, rozepsaný do jednotlivých kapitol pod paragrafy, do teď (tj. 3.3.2019) není ani na elektronické úřední desce obce, ani na jejich webových stránkách.

O tom, jak nám pak chtěli stůj, co stůj osekat práva na projednávání námitek proti zápisu, nesmyslné změny v jednacím řádu ohledně voleb starosty a místostarosty, které si nakonec chvála bohu nechali vymluvit, se ani nebudu rozepisovat. V zápisu ze zasedání zastupitelstva obce se to nedočtete, protože je zmatečný, nepřesný, neúplný. Není to v žádném případě vina zapisovatelky. Ta opravdu nemůže stíhat zapisovat diskuzi, ale je to vina vedení obecního úřadu, že ještě v roce 2018 (i v roce 2019) se spoléhá pouze na „starodávný způsob zaznamenávání“ rozhodování o věcech veřejných.

Místostarostovi pak byla 6 hlasy schválena 3 x větší měsíční odměna, než měli jeho tři předchůdci. Ke cti místostarosty lze uvést, že on sám se hlasování zdržel. Do jeho kompetencí pak patří mimo jiné ,,drobné provozovny“, takže sami můžete již na sklonku zimy zhodnotit, zda si svoji odměnu zaslouží. Nutno zdůraznit, že kromě dobré spolupráce mi starostka při jeho výběru argumentovala, že to taky musí být člověk, který umí sednout do traktoru, když bude potřeba. Myslím, že tuto zimu bylo potřeba a ne jednou. Ale letošní zimní údržba byla z těch horších, ne lepších, jak by si člověk představoval, když jsme navíc měli na tu práci ještě místostarostu. S plněním ostatních mu svěřených úkolů jsem se zatím ještě neseznámil, takže to možná doháněl tam. Mám však za to, že v zimní období, není na ,,drobných provozovnách“ důležitější práce, než údržba komunikací.

Další zasedání zastupitelstva obce je v pondělí dne 11.03.2019 v 17:15 hodin v klubovně KD v Horním Městě.

Kamil Mach (bez konzultace s ostatními zastupiteli za ,,NÁŠ DOMOV“)

Zasedání ZO ze dne 21.11.2018 – čerpací stanice, která nebyla obce, dvojí metr

Na zasedání zastupitelstva obce dne 21.11.2018 nebyl pozemek pro případnou výstavbu domu pro seniory prodán (11 proti) a to je dobře.

Moje návrhy (o kterých jsme Vás informovali v článku – Podané návrhy na zasedání ZO) nebyly vůbec projednány s odůvodněním, že i ostatní zastupitelé mají připomínky k jednacímu řádu, tak ať se to projedná vše najednou. Skutečnost, že návrhy k jednacímu řádu lze podávat na každém zasedání ZO, nebyla (jak jinak), většinou zastupitelstva vůbec reflektována. Další dva mnou navrhované body (zveřejňování usnesení, pravomoce starostky) však mohly být bez problémů projednány pod bodem ,,Různé“, kde se řešilo nakonec kde co, ale nebyla vůle. Na druhou stranu úkoly místostarostovi a zastupitelům byly starostkou předloženy zastupitelům až na tomto zasedání (moje návrhy byly předloženy více jak 14 dní před zasedáním) a o těchto se hned jednalo a hlasovalo. Dvojí metr?

Místostarostovi byly svěřeny úkoly, které v případě řádného plnění povedou ke značnému zlepšení situace na ,,drobných provozovnách“. Na druhou stranu, že na ,,drobných provozovnách“ fungovala čerpací stanice pro obecní stroje, která NEBYLA obce a to navíc bez revize, nářadí nebylo označeno inventarizačními štítky apod., je neuvěřitelné! Proč to s námi polovina nynější ,,vládní 6“ (E. Machová, Mgr. Kulhánková, F. Suchý) neřešila už před 4 lety? Když jsme na neutěšený stav v této oblasti opakovaně upozorňovali, což na tomto zasedání potvrdila i E. Machová. Proč mě – tenkrát místostarostovi – svěřili pouze přípravu projektu nové čističky? Pro pomlouvače – projekt jsem nedělal, nejsem inženýr a už vůbec ne ve třech oborech, nevybíral jsem projektovou fïrmu, byla vybrána ve veřejné soutěži, takže jsem ani nemohl ovlivnit cenu za projekt. Všechna ostatní práce byla pouze má osobní iniciativa, kterou mohl předvést každý zastupitel, mimo zastupování starostky v době její nepřítomnosti. Toto jsem vykonával, až když se na mě obracely instituce, či občané, kteří mi na rozdíl od samotné starostky sdělili, že je starostka na dovolené či na několik dní zcela mimo obec.

Finanční výbor, který kontroluje tok financí obce, si ,,vládní 6“ z většiny obsadila lidmi, které tam chtěla (E. Machová, Mgr. Kulhánková), jako třetího, aby se neřeklo, odhlasovali M. Machuru, ale všichni víme, že ve výboru rozhoduje většina. Můj návrh Ing. Ftáčková, Ing. Havelková a Mgr. Kulhánková (všechny se účetnictvím zabývají) nebyl přijat, protože Ing. Havelková tuto funkci odmítla. Hlavně však jde o to, že finanční výbor bude kontrolovat i zpětně rozpočet nebo účetnictví obce. Tedy zastupitelka Machová bude kontrolovat sebe sama jako bývalou starostku. Kocourkov? Ne, současná realita Horního Města.

Kontrolní výbor a jeho složení (Ing. Ftáčková, Ing. Havelka, R. Šašinka) není až tak důležité, neboť kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Jednoduše řečeno, má kontrolovat, jestli bylo uděláno, co zastupitelstvo schválilo a zda obecní úřad ve věcech samosprávy neporušuje zákon apod. Mám za to, že tahle pochybení, by se ukázala i bez kontrol, ale stát se to může a proto je tu kontrolní výbor.

Za zmínku ze zasedání ZO pak stojí, že starostka chtěla pověřit zastupitele Ing. Havelku dohledem nad stavbou mostu na státní silnici v Dobřečově. Zastupitel jako zástupce samosprávy nemá co dozorovat na prováděné stavbě státního nikoli obecního mostu, jež byla povolena příslušným orgánem státní správy, toto vůbec nespadá do pravomoce samosprávy (obce). Po tom, co jsem toto uvedl, tak zastupitelka E. Machová namítla, že ho ale starostka může na základě plné moci pověřit zastupováním ve správním řízení v té věci, což pak byla pouze trapná snaha tento nesmyslný nápad ospravedlnit. Právě bývalá starostka totiž dobře ví, že právě ona, jako zástupce obce, byla o zahájení řízení o povolení této stavby informována a dokonce ji bylo doručeno i rozhodnutí o povolení této stavby a jestliže již stavba běží, tak na základě pravomocného rozhodnutí o povolení této stavby, kterým to řízení bylo ukončeno. Má nás snad stále všechny za hlupáky?! Nebo tím chtěla ospravedlnit nesmyslné chování starostky a zastupitele Ing. Havelky vůči místním občanům přímo dotčených uvedenou stavbou mostu, kteří si na toto jednání přišli na zasedání stěžovat? Naštěstí tento návrh neprošel, ale ne z důvodu, že byl nesmyslný, ale že již nebyl, dle bývalé i současné starostky, aktuální. Pár minut před debatou o tomto bodu byl ještě aktuální a po debatě už ne? Nebylo lepší přiznat, že to byl nesmysl? Nebo přiznat, co za tímto návrhem doopravdy bylo?

 

Kamil Mach (bez konzultace s ostatními zastupiteli za ,,NÁŠ DOMOV“)