VEZMOU VÁM MOŽNOST VYJÁDŘIT SE K VOLBĚ STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY?

Na den 23.10.2018 v 17.00 hod svolala dosavadní starostka na obecní úřad pracovní zasedání nově zvolených zastupitelů. Na programu byly 2 body jednání.

První bod jednání byl příprava ustavujícího zasedání. K tomuto musíme uvést, že toto řeší zákon o obcích, kde v § 107 je uvedeno, že dosavadní starosta v období ode dne voleb do zastupitelstva obce, do zvolení nového starosty, vykonává pravomoci starosty podle § 103, ve kterém se uvádí v odst. 5, že starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a dále dle § 99 odst. 2 a § 102 odst. 1, připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce. Zastupitelé jak vidno s tím nemají nic společného a ani po minulých volbách se nic takového nedělo, tak proč nyní?

Příprava ustavujícího zasedání spočívala v seznámení se s jednacím řádem ustavujícího zasedání. V tomto je dle nás problematický bod VI., ve kterém je uvedeno: ,,Člen zastupitelstva obce se do diskuse přihlašuje zvednutím ruky. Členům zastupitelstva obce uděluje slovo předsedající v přihlášeném pořadí. Ten, komu předsedající slovo neudělil, nesmí vystoupit.“

Na dotaz K. Macha, že to tedy znamená, ŽE SE OBČANÉ NEBUDOU MOCI NA TOMTO ZASEDÁNÍ VYJADŘOVAT, STAROSTKA UVEDLA, ŽE TO NEDOPORUČUJE, návrhy na funkce starosty a místostarosty podávají zastupitelé, tak k čemu by se tedy občané vyjadřovali? Na to jí bylo K. Machem sděleno, že právě třeba k těmto návrhům. Starostka opět uvedla, že to nedoporučuje, aby se to nezvrhlo v nějaké divadlo.

Dále pak byli nově zvolení zastupitelé seznámení s volebním řádem, kde padla shoda na veřejném hlasování o starostovi a místostarostovi.

Druhý bod tohoto pracovního zasedání bylo předání písemných podkladů (jednací řád, volební řád, svolání ustavujícího zasedání). Dle nás mohly být – měly být – tyto podklady předány společně s pozvánkou na toto jednání,  byl by alespoň čas si jednací i volební řád v klidu doma prostudovat a ne se s nimi seznamovat až na pracovním jednání. Materiály o projednávaných věcech k pracovním jednáním, nám byly předešlé 4 roky vždy zasílány společně s pozvánkou.

 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE TEDY

1.11.2018 V 17.00 HODIN V SÁLE KD.

 

ZDA SE JAKO OBČANÉ BUDETE MOCI NA TOMTO ZASEDÁNÍ SVOBODNĚ VYJÁDŘIT, SE DOZVÍME TEPRVE TAM, PO HLASOVÁNÍ O VÝŠE UVEDENÉM JEDNACÍM ŘÁDU.

Všechny Vás, a v co nejhojnějším počtu, na toto zasedání zveme!

 

,,NÁŠ DOMOV“