Zasedání ZO ze dne 21.11.2018 – čerpací stanice, která nebyla obce, dvojí metr

Na zasedání zastupitelstva obce dne 21.11.2018 nebyl pozemek pro případnou výstavbu domu pro seniory prodán (11 proti) a to je dobře.

Moje návrhy (o kterých jsme Vás informovali v článku – Podané návrhy na zasedání ZO) nebyly vůbec projednány s odůvodněním, že i ostatní zastupitelé mají připomínky k jednacímu řádu, tak ať se to projedná vše najednou. Skutečnost, že návrhy k jednacímu řádu lze podávat na každém zasedání ZO, nebyla (jak jinak), většinou zastupitelstva vůbec reflektována. Další dva mnou navrhované body (zveřejňování usnesení, pravomoce starostky) však mohly být bez problémů projednány pod bodem ,,Různé“, kde se řešilo nakonec kde co, ale nebyla vůle. Na druhou stranu úkoly místostarostovi a zastupitelům byly starostkou předloženy zastupitelům až na tomto zasedání (moje návrhy byly předloženy více jak 14 dní před zasedáním) a o těchto se hned jednalo a hlasovalo. Dvojí metr?

Místostarostovi byly svěřeny úkoly, které v případě řádného plnění povedou ke značnému zlepšení situace na ,,drobných provozovnách“. Na druhou stranu, že na ,,drobných provozovnách“ fungovala čerpací stanice pro obecní stroje, která NEBYLA obce a to navíc bez revize, nářadí nebylo označeno inventarizačními štítky apod., je neuvěřitelné! Proč to s námi polovina nynější ,,vládní 6“ (E. Machová, Mgr. Kulhánková, F. Suchý) neřešila už před 4 lety? Když jsme na neutěšený stav v této oblasti opakovaně upozorňovali, což na tomto zasedání potvrdila i E. Machová. Proč mě – tenkrát místostarostovi – svěřili pouze přípravu projektu nové čističky? Pro pomlouvače – projekt jsem nedělal, nejsem inženýr a už vůbec ne ve třech oborech, nevybíral jsem projektovou fïrmu, byla vybrána ve veřejné soutěži, takže jsem ani nemohl ovlivnit cenu za projekt. Všechna ostatní práce byla pouze má osobní iniciativa, kterou mohl předvést každý zastupitel, mimo zastupování starostky v době její nepřítomnosti. Toto jsem vykonával, až když se na mě obracely instituce, či občané, kteří mi na rozdíl od samotné starostky sdělili, že je starostka na dovolené či na několik dní zcela mimo obec.

Finanční výbor, který kontroluje tok financí obce, si ,,vládní 6“ z většiny obsadila lidmi, které tam chtěla (E. Machová, Mgr. Kulhánková), jako třetího, aby se neřeklo, odhlasovali M. Machuru, ale všichni víme, že ve výboru rozhoduje většina. Můj návrh Ing. Ftáčková, Ing. Havelková a Mgr. Kulhánková (všechny se účetnictvím zabývají) nebyl přijat, protože Ing. Havelková tuto funkci odmítla. Hlavně však jde o to, že finanční výbor bude kontrolovat i zpětně rozpočet nebo účetnictví obce. Tedy zastupitelka Machová bude kontrolovat sebe sama jako bývalou starostku. Kocourkov? Ne, současná realita Horního Města.

Kontrolní výbor a jeho složení (Ing. Ftáčková, Ing. Havelka, R. Šašinka) není až tak důležité, neboť kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Jednoduše řečeno, má kontrolovat, jestli bylo uděláno, co zastupitelstvo schválilo a zda obecní úřad ve věcech samosprávy neporušuje zákon apod. Mám za to, že tahle pochybení, by se ukázala i bez kontrol, ale stát se to může a proto je tu kontrolní výbor.

Za zmínku ze zasedání ZO pak stojí, že starostka chtěla pověřit zastupitele Ing. Havelku dohledem nad stavbou mostu na státní silnici v Dobřečově. Zastupitel jako zástupce samosprávy nemá co dozorovat na prováděné stavbě státního nikoli obecního mostu, jež byla povolena příslušným orgánem státní správy, toto vůbec nespadá do pravomoce samosprávy (obce). Po tom, co jsem toto uvedl, tak zastupitelka E. Machová namítla, že ho ale starostka může na základě plné moci pověřit zastupováním ve správním řízení v té věci, což pak byla pouze trapná snaha tento nesmyslný nápad ospravedlnit. Právě bývalá starostka totiž dobře ví, že právě ona, jako zástupce obce, byla o zahájení řízení o povolení této stavby informována a dokonce ji bylo doručeno i rozhodnutí o povolení této stavby a jestliže již stavba běží, tak na základě pravomocného rozhodnutí o povolení této stavby, kterým to řízení bylo ukončeno. Má nás snad stále všechny za hlupáky?! Nebo tím chtěla ospravedlnit nesmyslné chování starostky a zastupitele Ing. Havelky vůči místním občanům přímo dotčených uvedenou stavbou mostu, kteří si na toto jednání přišli na zasedání stěžovat? Naštěstí tento návrh neprošel, ale ne z důvodu, že byl nesmyslný, ale že již nebyl, dle bývalé i současné starostky, aktuální. Pár minut před debatou o tomto bodu byl ještě aktuální a po debatě už ne? Nebylo lepší přiznat, že to byl nesmysl? Nebo přiznat, co za tímto návrhem doopravdy bylo?

 

Kamil Mach (bez konzultace s ostatními zastupiteli za ,,NÁŠ DOMOV“)